Заемете се с важните неща, а подробностите оставете на нас.

Счетоводни услуги. Регистрация на фирма. Персонал.

Image

За нас

Екипът на Елан Консултинг има над 25 години опит в счетоводното обслужване на фирми с различна сфера на дейност. Ние предлагаме регистрация на фирми, еднократни счетоводни услуги и консултации за фирми и физически лица, абонаментно счетоводно обслужване, изготвяне на Годишни финансови отчети – Годишна данъчна декларация, отчет за НСИ и ГФО в Търговски регистър. На фирмите с по-динамична дейност предлагаме междинни ежемесечни отчети, спомагащи за своевременен анализ на дейността и адекватни решения.

Нашата цел е качествено счетоводно обслужване, компетентни съвети и навременно съдействие при решаване на ежедневни и специфични проблеми от различно естество. Предлагаме индивидуален подход към всеки клиент, в зависимост от сферата му на дейност. Нашите клиенти са от областта на производството, строителството, услугите, ресторантьорството и търговията на едро и дребно.

Image

Услуги

01

Счетоводство

► Текущо счетоводно обслужване
► Еднократни счетоводни услуги и консултации за фирми и физически лица
► Дълготрайни активи - завеждане, изготвяне на амортизационни планове, начисляване на амортизации, инвентаризации, периодични оценки, статистически справки.
► Материални запаси - движение, инвентаризации, периодични оценки, статистически справки.
► Осчетоводяване на фактури - клиенти и доставчици.
► Подготовка и проверка на дневници за покупки и продажби.
► Изготвяне и предаване на Справка декларация по ДДС - месечна , годишна.
► Периодични оценки на вземания и задължения съгласно утвърдената Счетоводната политика.
► Осчетоводяване на банкови извлечения, приходни и разходни касови ордери в лева и валута.
► Осчетоводяване на авансови отчети в лева и валута.
► Осчетоводяване на банкови заеми, лизинги в лева и валута.
► Осигуряване на одиторска заверка на ГФО от регистриран одитор /при необходимост/.

02

Регистрация на фирми

► Изготвяне и подаване в Търговски регистър на пълен комплект от документи за регистрация на ООД, ЕООД, ЕТ, без необходимост от адвокатски услуги.

03

Персонал

► Изготвяне на трудови и граждански договори.
► Длъжностни характеристики
► Окомплектоване досиета на работници.
► Попълване на трудови книжки
► Изготвяне на ведомости за работни заплати
► Подаване на декларации образец 1 и 6 за социално и здравно осигуряване.
► Платежни нареждания за дължими данъци и осигуровки

Цени

Ценовата политика на ЕЛАН КОНСУЛТИНГ ООД е гъвкава и отворена към клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности. Нашият стремеж е да осигурим на своите клиенти качествени услуги на приемливи цени.
Определянето на цената на нашите услуги е строго индивидуално. Посочените цени подлежат на коментар и промяна след запознаване с дейността и документацията на всеки клиент.

► Регистрация на фирма – 50 лева
► Годишна декларация на физическо лице – 50 лeва

Базови цени за абонаментно счетоводно обслужване:
► Фирми, нерегистрирани по ЗДДС, малък обем документи - 50 лева на месец. 
► Фирми, регистрирани по ЗДДС, малък обем документи, - 150 лева на месец.
► Мениджмънт на работни заплати - за персонал до 5 човека - 100 лева месечно.
За горницата над 5 човека - 15 лева за всяко следващо лице. В цената се включва изготвяне на месечна ведомост за заплати и фишове, платежни нареждания към бюджета, декларации обр.1 и обр.6., попълване на трудови книжки, регистрация на трудови договори

Цените за специализираните услуги се договарят отделно.

Контакти

Бургас, Северна промишлена зона, Складова база ЕЛАН
тел. 056/880515, GSM: 0888/334 117, 0888/262 322
e-mail: elan.c@abv.bg